Strona Główna BIP Strona Główna
- Przyjmowanie Skarg i Wniosków
 

Podstawa prawna.

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźłu, rozpatrywane są zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

 • faksem – nr 261-624-333;

 • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu;

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźłu, przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

w każdy poniedziałek (w przypadku, gdy jest on dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie) w godz. 11.00 do 13.00 i 14.00 do 16.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu nr tel. 261-624-301.

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,

 • naruszenie praworządności,

 • naruszenie interesów skarżących,

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników. Przedmiotem wniosku, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

Wymogi formalne skargi i wniosku.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,

 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,

 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

Szczegółowych informacji udziela Referent Prawno-Administracyjny WKU w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 261-624-301.