Strona Główna BIP Strona Główna
- Wymagane dokumenty
 

Wniosek z zaświadczeniem organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko.

Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:

1) życiorys;
2) odpis skrócony aktu urodzenia;
3) odpis lub kopię uwierzytelniona dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
5) uwierzytelniona kopię dowodu osobistego;
6) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.


Do dokumentów wykonanych techniką ksero należy dołączyć oryginały w celu potwierdzenia ich zgodności.