Strona Główna BIP Strona Główna
- Rekrutacja
 

 PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1627).
Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz. Urz. MON. 2018.109).

 
 
 

Finanse w mundurze

 

Informuję, że w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.


PILNE!

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW NA PODOFICERA W GRUPIE OSOBOWEJ PIELĘGNIARSTWA

Termin szkolenia: 2019 r.
Termin składania wniosków: 31.12.2018 r.*
Limit miejsc: 15

NABÓR NA  SZKOLENIE  WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW  NA  PODOFICERÓW NA  POTRZEBY  UZUPEŁNIENIA  STANOWISK  SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH WOT

Termin szkolenia: 2019 r.
Termin składania wniosków 31.10.2018 r.*
Limit miejsc: 50
Łączności i informatyki 20
Logistyka
- materiałowa 12
- techniczna 18

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Życiorys.
  7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).  Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (ważne na dzień egzamniu).
  9. Opłata z tytułu egzaminów wstępnych (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty, numerze rachunku bankowego, na który opłata ma być dokonana i w jakim terminie).

Poz. 3 i 4 – po uzyskaniu orzeczeń przekazywane są przez WKU.
Poz. 8 – zabrać na egzamin o odpowiedniej ważności.

Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).
Rozporządzenie.pdf
Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. – grupa osobowa pielęgniarek.
Decyzja 135/MON.pdf
Decyzja Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Decyzja 138/MON.pdf
 
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361, 261-575-360
                                                  
*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek i kwestionariusz z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
    Wniosek.pdf – do pobrania
    Kwestionariusz.pdf – do pobrania

INFORMACJA O EGZAMINACH
 
     Na podstawie Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U.  z 2014 r. poz.1627),  Decyzji 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej informujemy, że egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w miesiącu lutym 2019 roku (dokładny termin egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie). Termin egzaminów wstępnych dla grupy osobowej pielęgniarstwa zostanie podany w późniejszym terminie

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego – biuro przepustek.

Opłata z tytułu egzaminów wstępnych, którą dokonują wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań:

11 1010 1469 0042 0022 3100 0000, dane odbiorcy:
14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań,

z dopiskiem: "OPŁATA Z TYTUŁU EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH".
Termin płatności: do dnia (zostanie podany). Opłata nie podlega zwrotowi.
 
Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłaty egzaminacyjnej (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty).
W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

Każdy kandydat  musi posiadać ważny dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

WAŻNE:
W przypadku kserokopii nadesłanych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu dokumentów w oryginale: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego winno być aktualne na dzień stawiennictwa na egzaminy (KRK jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia), orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej poradni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

Elementami postępowania rekrutacyjnego są:

-      egzamin wstępny,
-      analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
-      rozmowa kwalifikacyjna.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone będzie się w określonym przedziale czasowym wg harmonogramu, który dostępny będzie w dniu egzaminu i obejmować będzie:
-      test znajomości języka angielskiego,
-      test z wiedzy ogólnej,
-      sprawdzian sprawności fizycznej,
-      analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
-      rozmowę kwalifikacyjną.
Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązywać będzie ubiór sportowy.

Ponadto:
- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia
i zakwaterowania;
-    organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania 
   na  terenie koszar;
-  kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym  
   niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do
   egzaminu wstępnego.

Dodatkowe iformację można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr. 261-624-323, 261-624-324