Strona Główna BIP Strona Główna
- Rekrutacja
 

 

Limity miejsc na poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

KIERUNEK STUDIÓW

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
w
Gdyni

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w
Dęblinie

budownictwo

27

 

 

 

chemia

17

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

201

 

 

 

geodezja i kartografia

40

 

 

 

informatyka

75

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptografia i cyberbezpieczeństwo

55

 

 

 

logistyka

35

 

 

13

lotnictwo i kosmonautyka

50

 

 

87

mechanika
i budowa maszyn

18

20

 

 

mechatronika

77

20

 

 

nawigacja

 

28

 

22

systemy informatyczne
w bezpieczeństwie

 

12

 

 

dowodzenie (zarządzanie)

 

 

273

 

RAZEM

595

100

333

122

 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 14 lutego w sprawie
limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 315)

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

WE WROCŁAWIU

 

Prowadzi rekrutację na 2017 rok:

 

A) na pierwszy rok stacjonarnych studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

B) kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego;

C) kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego.

 

 

 1. Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2017/2018 przedstawiają:

  • Uchwała Senatu ;

  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu.

oba dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”.

 

Limity miejsc zostaną podane po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

Do 31 marca 2017 roku osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia do Uczelni ma obowiązek:

 • dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;

 • dostarczyć do WSOWL (osobiście lub za pośrednictwem poczty:

  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusz osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),

  • życiorys,

  • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

Rejestracja przez Internet nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Sekcji Rekrutacji wymaganych dokumentów.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Składanie wniosków

do 31 marca 2017 r.

 

Dzień stawiennictwa w WSOWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną. Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.0010-17.07.2017 r.(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą mailową)

Jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów, w tym orzeczeń RWKL
i pracowni psychologicznej o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

 

Test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego), sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 24.07.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

16.08.2017 r.

Stawiennictwo do godz. 9.00

WSOWL Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

 

 

Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej WSOWL Wrocław oraz telefonicznie:

- Sekcja Rekrutacji WSOWL Wrocław – tel. 261-658-151, 261-658-030, 261-658-576

- WKU Kędzierzyn – Koźle – tel. 261-624-076 wew. 121

 

 

 1. Warunki i tryb naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przedstawiają:

  • Uchwała nr 32/X/2016 Senatu WSOWL;

  • Uchwała Nr 41/XII/2016 Senatu WSOWL

oba dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rejestracja”.

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r. (liczy się data złożenia dokumentów WKU) do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby
w 2017 roku (ze środowiska cywilnego)

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana dla Wojsk Obrony Terytorialnej

80

Rozpoznania i walki radioelektronicznej

geograficzna

15

Łączności i informatyki

projektowo-programowa informatyki

2

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

14

Wychowawczy

orkiestr i zespołów estradowych

1

Kwalifikacje wymagane do poszczególnych korpusów osobowych – na stronie internetowej WSOWL Wrocław

 

Podstawa – Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Składanie wniosków

do 15 maja 2017 r.

Liczy się data złożenia dokumentów w WKU

Dzień stawiennictwa w WSOWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną. Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.0019-21.07.2017 r.

Jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów, w tym orzeczeń RWKL
i pracowni psychologicznej o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

 

Test znajomości j. angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 28.07.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

17.08.2017 r.

Stawiennictwo do godz. 9.00

WSOWL Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

 

Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej WSOWL Wrocław oraz telefonicznie:

- Sekcja Rekrutacji WSOWL Wrocław – tel. 261-658-151, 261-658-030, 261-658-576

- WKU Kędzierzyn – Koźle – tel. 261-624-076 wew. 121

 

 1. Szczegółowe zasady naboru przedstawia Uchwała Nr 33X/2016 Senatu WSOWL w sprawie warunków
  i trybu przyjmowania w roku akademickim 2016/2017 na szkolenie kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego – do pobrania ze strony internetowej WSOWL.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złoży

w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2017 roku

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

1

Medyczny

lekarzy

1

weterynarii

2

farmaceutów

2

psychologów

2

fizykobiomechaników

1

dentystów

1

pielęgniarstwa

10

ratownictwa medycznego

2

2

Duszpasterstwa

teologiczne

1

Wymagania kwalifikacyjne do Korpusu Osobowego Duszpasterstwa określa Ordynariat Polowy.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Składanie wniosków

do 20 stycznia 2017 r.

Liczy się data złożenia dokumentów w WKU

Dzień stawiennictwa w WSOWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną. Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.0015.03.2017 r.

Jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów, w tym orzeczeń RWKL
i pracowni psychologicznej o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

 

Test znajomości j. angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 22.03.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

19.04.2017 r.

Stawiennictwo do godz. 9.00

WSOWL Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

 

Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej WSOWL Wrocław oraz telefonicznie:

- Sekcja Rekrutacji WSOWL Wrocław – tel. 261-658-151, 261-658-030, 261-658-576

- WKU Kędzierzyn – Koźle – tel. 261-624-076 wew. 121

 

 

 

 

 

 

 


 

REKRUTACAJA WSOSP w DĘBLINIE

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

dla absolwentów szkół średnich kandydatów na żołnierzy zawodowych
rozpoczynających szkolenie w roku akademickim 2016/2017

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzić będzie nabór kandydatów na studia wojskowe po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

Zasady rekrutacji 2017/2018

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1726):
"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

 1. W terminie do 31 marca wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:

 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE,

 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,

 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),

 • odpis skróconego aktu urodzenia.

 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne zobowiązane są odbyć dodatkowe badania określające zdolność do służby wojskowej w grupie osobowej działań nurkowych. 

Kandydat kierowany jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz wojskowej poradni psychologicznej.
 

W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.

 1. Do dnia 27 czerwca wnieść opłatę rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej określona zostanie w zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Do dnia 5 lipca dostarczyć do Uczelni

 • świadectwo dojrzałości (odpis lub oryginał),

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego,

 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.

 


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w dniach 5-7 lipca 2017 w następujących etapach:

 1. 5 lipca 2017 – rejestracja przybyłych kandydatów, analiza ukompletowania dostarczonych dokumentów, naliczenie punktów kwalifikacyjnych na podstawie świadectwa dojrzałości.


Kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:

 • braku lub negatywnego orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej lub wojskowej poradni psychologicznej,

 • nie dostarczenia wymaganych dokumentów.

Podczas rejestracji istnieje możliwość dokonania opłaty za nocleg i wyżywienie na czas trwania egzaminów.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku
 mechatronika w specjalności prace podwodne w dniu 5 lipca o godz. 18.00 zostaną poddani testowi wydolności fizycznej w celu określenia przydatności do służby w grupie osobowej działań nurkowych.
W związku z powyższym, uprasza się kandydatów zainteresowanych kierunkiem studiów w tej specjalności o odpowiednio wcześniejsze przybycie w dniu rekrutacji.
 

 1. 6 lipca 2017 – analiza i naliczenie punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z testu j. angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.

W ramach postępowania rekrutacyjnego odbędą się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej (basen, hala sportowa),

 • ankieta psychologiczna,

 • test znajomości języka angielskiego – dla osób które nie zdawały j. angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.

 1. 7 lipca 2017 – rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie etapy rekrutacji przedstawione w punktach 1, 2.

 

Kontakt:

Rekrutacja:

tel. +48 26 151 77 33 Studia wojskowe

e-mail: rekrutacja@wsosp.pl

Informację można uzyskać także osobiście w WKU lub pod numerem telefonu: 261 624 076 wew. 121

 

 

 


REKRUTACJA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 

Informacje o rekrutacji
na „wojskowe” stacjonarne studia
pierwszego stopnia
czyli studia w charakterze kandydatów
na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2017/2018

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia, otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. określono następujące limity miejsc w roku akademickim 2016/2017 (na rok 2017/2018 kierunki będą takie same, a spodziewamy się zwiększenia limitów miejsc):

Wydziały

Kierunki studiów (limity)

Wydział Cybernetyki

informatyka – 59 miejsc

kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 20 miejsc

Wydział Elektroniki

elektronika i telekomunikacja – 97 miejsca

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

budownictwo – 31 miejsc

geodezja i kartografia – 17 miejsc

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

lotnictwo i kosmonautyka – 35 miejsc

mechatronika – 56 miejsc

Wydział Nowych Technologii i Chemii

chemia – 12 miejsc

Wydział Logistyki

logistyka – 35 miejsc

 

Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały określone w zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6.06.2014 r.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie

 • posiada świadectwo dojrzałości

 • nie jest karana sądownie

 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną

 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")

 • posiada wiek co najmniej 18 lat

UWAGA:
kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości 
nie mają wyniku z języka angielskiego (należy to zaznaczyć w podaniu-ankiecie w czasie rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów), będą z tego języka mieli test w Akademii - szczegóły zawiera § 4, ust. 4 załącznika do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018

Interesujący kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przesłanym na adres Wojskowej Akademii Technicznej oraz w podaniu-ankiecie zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (patrz podanie-ankieta w IRK); w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych” , w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej

 • sprawdzian sprawności fizycznej (jeden dzień w terminie 10-13 lipca 2017r.)

rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera (w tym samym dniu co test ze sprawności fizycznej)

analiza wyników ze świadectwa dojrzałości

test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018.

Termin rekrutacji: 01 – 31.03.2017 r.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej WAT oraz telefonicznie:

- WKU Kędzierzyn – Koźle – tel. 261-624-076 wew. 121

 

REKRUTACJA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 

Informacje o rekrutacji
na „wojskowe” stacjonarne studia
pierwszego stopnia
czyli studia w charakterze kandydatów
na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2017/2018

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia, otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. określono następujące limity miejsc w roku akademickim 2016/2017 (na rok 2017/2018 kierunki będą takie same, a spodziewamy się zwiększenia limitów miejsc):

Wydziały

Kierunki studiów (limity)

Wydział Cybernetyki

informatyka – 59 miejsc

kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 20 miejsc

Wydział Elektroniki

elektronika i telekomunikacja – 97 miejsca

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

budownictwo – 31 miejsc

geodezja i kartografia – 17 miejsc

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

lotnictwo i kosmonautyka – 35 miejsc

mechatronika – 56 miejsc

Wydział Nowych Technologii i Chemii

chemia – 12 miejsc

Wydział Logistyki

logistyka – 35 miejsc

 

Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały określone w zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6.06.2014 r.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie

 • posiada świadectwo dojrzałości

 • nie jest karana sądownie

 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną

 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")

 • posiada wiek co najmniej 18 lat

UWAGA:
kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości 
nie mają wyniku z języka angielskiego (należy to zaznaczyć w podaniu-ankiecie w czasie rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów), będą z tego języka mieli test w Akademii - szczegóły zawiera § 4, ust. 4 załącznika do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018

Interesujący kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przesłanym na adres Wojskowej Akademii Technicznej oraz w podaniu-ankiecie zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (patrz podanie-ankieta w IRK); w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych” , w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej

 • sprawdzian sprawności fizycznej (jeden dzień w terminie 10-13 lipca 2017r.)

rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera (w tym samym dniu co test ze sprawności fizycznej)

analiza wyników ze świadectwa dojrzałości

test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018.

Termin rekrutacji: 01 – 31.03.2017 r.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej WAT oraz telefonicznie:

- WKU Kędzierzyn – Koźle – tel. 261-624-076 wew. 121