Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. 261-624-324

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 

 JW 4161 Kłodzko, ul. Walecznych 59 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbęda się w dniu: 26.10.2017 w godz. 8:00.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-dowód osobisty

Kontakt z JW tel: 261-647-213

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


 

JW 4115 6 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 na dzień 05.12.2017 r. nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

Planowane terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 2017 roku.

- 29.11.2017 r., godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 13.12.2017 r., godz. 8:00

Tel do JW 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-324.

 


PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

JW 4495 - 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:

- strzelec

- celowniczy RGPANC

- obsługa moździerza

- kierowca kat. C

W roku 2017 w terminach:

- 26.09.2017 o godz. 8:00

- 10.10.2017 i 24.10.2017 o godz. 8:00

- 14.11.2017 i 28.11.2017 o godz. 8:00

- 05.12.2017 i 12.12.2017 o godz. 8:00

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602, 261-134-551

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324. 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i poodficerów zawodowych na stanowisko:

- KO logistyki, grupa osobowa ogólnologistyczna, szef kompanii UP chor./st. chor./st. chor. sztab.

 Terminy:

- 13.09.2017 o godz. 8:00

- 11.10.2017 o godz. 8:00

- 08.11.2017 o godz. 8:00

- 13.12.2017  o godz. 8:00

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-867.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 8 grudnia 2017 r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze 

Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324. 

 


 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:

- 06.09.2017 r. i 20.09.2017 r. o godz. 8:00

- 04.10.2017 r. i 18.10.2017 r. o godz. 8:00

- 08.11.2017 r. i 22.11.2017 r. o godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 20.2017 r. o godz. 8:00

Prowadzi kwalifikacje wojskowe do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowisku- Saper

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432 oraz 261-123-241


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-324
 Jednostka Wojskowa 4009 6 batalion dowodzenia w krakowie, ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej
w korpusach oficerskim i podoficerskim na następujące stanowiska:

- w korpusie oficerskim:
    # szef sekcji "S" (por./kpt.) - SW 38-A-01 - 1 stanowisko.

- w korpusie podoficerów:
   # zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny (sierż./st. sierż./mł. chor.) SW - 20-B-21/38-C-22 - 1 stanowisko;
   # technik pododdziału (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW - 38-T-21 - 1 stanowiska;
   # instruktor (sierż./st. sierż./mł. chor.) SW-40-H-21/24-E-26 - 1 stanowisko;
   # starszy nurek (kpr./st. kpr./plut.) SW 34-A-21/24-F-21 - 2 stanowiska;
   # dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej (kpr./st. kpr./plut.) SW 40-H-21 - 1 stanowisko;

Telefony kontaktowe z JW: 261-135-652, 261-135-532, 261-135-537.
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-323
 Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Warszawa, ul. Hynka 2

Kwalifikacje wojskowe w roku 2017

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania), 
            - wzrost 178 - 190 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP).


Postępowania obejmować będą:

            - rozmowę indywidualną, 
            - rozmowę z psychologiem, 
            - analizę dokumentów personalnych, 
            - przegląd lekarski, 
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód

              oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:

TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie), 
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa, 
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału 
               w egzaminie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.), 
            - dokumentacja medyczna.

 

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email breprwp.personalna@wp.mil.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień,

 • imię (imiona),

 • nazwisko,

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,

 • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,

 • WKU.

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 OFERTY:

Stanowisko

Stopień etatowy

Kontakt

 strzelec KRWP

szeregowy
 starszy szeregowy

Szef Sekcji Personalnej

261-848-731

breprwp.personalna@wp.mil.pl

 ułan

szeregowy
 starszy szeregowy

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP

  

 

 

 1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

 1. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej
  w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200,00

2 624,00

3 270,00

2 681,00

2

Dodatek służbowy(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych )

300,00

246,00

300,00

246,00

3

Świadczenie mieszkaniowe

900,00

900,00

900,00

900,00

Razem uposażenie miesięczne

4 400,00

3 770,00

4 470,00

3 827,00

Inne należności finansowe:

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Dodatek za długoletnią służbę

96,00

78,00

98,00

80,00

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

2

Dodatkowe uposażenie roczne (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500,00

2 870,00

3 570,00

2 927,00

3

Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120,00

918,00

1 120,00

918,00

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę

śr.150,00

śr.123,00

śr.150,00

śr.123,00

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324

 


 

JW 2433 - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19.12.2016 roku wstrzymuje do odwołania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Telefon kontaktowy z JW. 261-688-926, 261-688-924

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324

 


JW 4071 – Żagań, będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w dniach: 09, 16, 23 oraz 30 listopada. Czas stawiennictwa 08:00 przy biurze

przepustek ul. Żarska (środkowa brama). Rozmowy prowadzone będą w korpusach:

1. Oficerów rezerwy (ppor., por.):

   * Korpus osobowy:

       - łączności i informatyki
(dodatkowo: znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2, M: 2, C: 2, P: 2)

2.  Podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

     * Korpus osobowy:

        - łączności i informatyki;

        - inżynierii wojskowej;

        - logistyki;

3. Szeregowych rezerwy (szer., st. szer.):

     * Korpus osobowy:

        - logistyki (kierowca kat. C, C+E)

        - logistyki (kierowca kat. C)

Osoby zainteresowane służbą w JW 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego (WF);

 • książeczkę wojskową;

 • dowód osobisty;

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np.: prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty itp.;

 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje prowadzone będą w II etapach:

 • Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Telefon kontaktowy do JW – 261-688-364

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle, tel. 261-624-324


JW 1907 Opole ul. Domańskiego 68 nie będzie prowadzić kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej do końca 2017r..

Kwalifikacje planowane w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 2017 r. nie odbędą się - brak wolnych stanowisk.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-625-073, 261-625-093.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4390 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72 prowadzi kwalifikację w dniu 09.06.2017 o godz. 7:0 do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
- podoficerów - od st. sierż., st. sierż., mł. chor.

Korpus osobowy:

- łączności i informatyki

- przeciwlotniczy

- logistyki

 

- szeregowych - szeregowy, st. szeregowy

Korpus osobowy:

- wosjk lądowych, gr. osobowa: aeromobilna, SW - spadochronowa, powietrznodestantowa

- inżynierii wosjkowej

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wosjkową

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów, itp.
- strój sportowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminów z wych. fiz.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-167-812
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 2697 Brzeg, ul. Sikorskiego 6 prowadzi kwalifikacje wojskowe do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:
- 24.04.2017 r. godz. 8:00
- 15.05.2017 r. godz. 8:00
- 12.06.2017 r. godz. 8:00

Kontakt telefoniczny z JW: 261-637-214
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 2423 Żagań, ul. Żarska, woj. lubuskie, posiada wolne stanowiska w korpusie oficerskim STW ppor./por.
Grupa Osobowa ogólnologistyczna SW 38-A-01 - ogólna
Grupa Osobowa materiałowa SW 38-B-05 - gospodarka i zaopatrzenie
Grupa Osobowa techniczna SW 38-T-03 - eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Kwalifikacje celem powołania do zawodowej służby wojskowej prowadzone są w każdą środę tygodnia o godz. 07:00.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą dowód osobisty, książeczkę wojskową, posiadane uprawnienia wojskowe - cywilne, strój sportowy i zaświadczenie lekarskie o braku przeicwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprzwności fizycznej.
Telefon kontaktowy z JW 261-688-924.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4408 Sulechów, ul. Wojska Polskiego 1, woj. lubuskie posiada wolne stanowiska w korpusie oficerskim STW kpt., por./ppor.
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii STW 20-D-01 - ogólna
Grupa Osobowa kadrowa SW 54-B-01 - ogólna
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-02 - artyleria rakietowa
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-03 - artyleria lufowa
Grupa Osobowa ogólnologistyczna SW 38-A-01 - ogólna
Grupa Osobowa techniczna SW 38-T-01 - czołgowo-samochodowa
Grupa Osobowa saperska SW 34-A-04 - maszyny inżynieryjne


Osoby zainteresowane zawodową służbą w wyżej wymienionym korpusie osobowym proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią personalną JW 4808 w Sulechowie, tel. 261-569-644.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione w załączniku.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę kierować na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy   ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniu 25.10.2017 r.  

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;

- życiorys (CV)

WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJAMI

 

 Lp.  Nazwa stanowiska STE nr SW  Liczba stanowisk objętych kwalifik. UWAGI
 1  Elektromechanik  szer./st.szer.  34T64  2  Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV
 2  Młodszy Kierowca  szer./st.szer.  38T64  3  Prawo jazdy kat. C
 3  Młodszy Kierowca Radiotelefonista    szer./st.szer.  38T64
28B65
 1   Prawo jazdy kat. C
Preferowana znajomość języka angielskiego.
 4  Kierowca  szer./st.szer.  34T72  1 Kierowca kategorii C+E
 5  Obsługa  szer./st.szer.  38D66  1 Konserwacja urządzeń sanitarnych
 6  Obsługa  szer./st.szer.  38D61  3  Elektryk budowlany

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


JW 4857 Białystok, ul. KawaleryjskA 70 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska dla 1 Podlaskiej Brygady OT
w dniach:
- 20.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie oficerów i podoficerów
- 25.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie oficerów i podoficerów
- 27.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie szeregowych

Kandydaci poddani będą egazminowi ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikcayjnej.

Zainteresowani powinni posiadać"

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwksazań do wysiłku ficzynego do egzaminu z WFu

- strój sportowy

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- prawo jazdy

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV

 

Telefon kontaktowy z JW: 216-398-691.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.

 


JW 1551 Sieradz poszukuje kandydatów do pełniania zawodowej służby wosjkowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:
- oficerów o STE por./kpt.
- podoficerów sierż. - mł. chor.

- szeregowych szer., st. szer.

Kontakt z JW: tel. 261-611-525.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


Centrum Operacji Cybernetycznych Białobrzegi poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w SW 29B61 - cyberbezpieczeństwo.
Kontakt telefoniczny z JW: 261-887-658.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


4 Regionalna Baza Logistyczna psoiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.
Kontakt telefoniczny z 4RBLog: 261-651-051 lub 261-651-069.
2WOG tel. 261-656-231
4WOG tel. 261-111-234
43WOG tel. 261-686-291
44WOG tel. 261-672-453
45WOG tel 261-676-250

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka
Posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wosjkowej w korpusach:
- podoficerów STE sierż., st. sierż., mł. chor.
- podoficerów starszych STE chor., st. chor., st. chor. sztab.
- oficerów młodszych STE por., kpt.

Telefon kontaktowy z JW: 261-231-601
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


JW 1523 Inowrocław prowadzi kawlifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Termin kwalifikacji: 17.05.2017 r. godz. 08:30.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-436-223 lub 261-436-255.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


JW 4539 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 93 prowadzi kawlifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:

- kierowca kategorii C+E

- kierowca kategorii C - ślusarz

- kucharz

w dniu 12.09.2017 r., godz. 8:30.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-887-521 lub 261-887-517.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-324.


JW 2286 Opole posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:

- oficerów młodszych STE por./kpt.

- podoficerów STE sierż./st. sierż./mł. chor.

w korpusach osobowych:

- łączności

- informatyki

- logistyki

- kryptologii i cyberbezpieczeństwa

Kontakt telefoniczny z JW: 261-696-022.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.JW 3533 Sandomierz, ul. Mickiewicza 38 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wosjkowej w dniu 12.07.2017 r. godz. 08:00 w korpusach osobowych

podoficerów STE sierż./st. sierż./mł. chor. na stanowiska:

- obsługa urządzeń radiowych - dowódca radiostacji

- obsługa stacji radiolokacyjnych - technik

 

podoficerów młodszych STE plut./st. kpr./kpr. na stanowiska:

- obsługa stacji radiolokacyjnych - mł. technik

- obsługa stacji radiolokacyjnych - samodzielny operator

- obsługa urządzań automatyzacji stanowisk dowodzenia - mł. technik

 

szerewgowych STE st. szer./szer. na stanowiska:

- obsługa stacji radiolokacyjnych - elektronik metrolog

- kucharz

- obsługa radiostacji średniej mocy - operator

- obsługa stacji radiolokacyjnych - operator elektronik

- obsługa stacji radiolokacyjnych - elektromechanik

- kierowca kategorii C+E

- kierowca kategorii B - ratownik medyczny

 

Kandydaci udający się na kwalifikację winni ze sobą posiadać:

- dokumenty dotyczące wykształcenia

- posiadane uprawnienia

- strój sportowy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z WF

- dowód osobisty

- książeczka wosjkowa

 

Kontakt telefoniczny z JW: 261-514-511, 261-514-514.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.


JW 4055 Hrubieszów posiada wolne stanowiska dla oficerów młodszych.(ppor, por. kpt.)

w korpusach osobowych:

- rozpoznania i walki elektronicznej

- łaczności i informatyki

- logistyki

- ogólny

tel. kontaktowy z JW 261-158-268 lub 261-158-269

 


JW 5889 Stargard, ul. Zwycięzców 1 prowadzi kwalifikacje do korpusu szreregowych zawodowych w każdy wtorek tygodnia o godz. 8:00 na stanowiska:

- obsługa spycharko- ładowarki

- obsługa koparki jednoczerpakowej

- obsługa traka

- obsługa kafara i młota bezkafarowego

- saper

- zwiadowca

- kierowca kat. C

- kierowca kat. C + E

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- książeczka wojskowa

- dowód osobisty

- dokumenty kwalifikacyjne dotyczące posiadanych uprawnień

- strój sportowy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z WF

Tel. kontaktowy z JW 261-451-392 lub 261-451-364

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-324.3 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie prowadzi dodatkową kwalifikację

w dniu 04 września 2017 r. kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych w następujących SW:

 

SW 20-B-69 – kierowca gąsiennicowego transportera opancerzonego;

SW 20-B-70 – działonowy operator;

SW 20-B-71 – piechota zmechanizowana;

SW 20-B-77 – obsługa karabinu maszynowego;

SW 20-B-78 – obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego;

SW 20-B-80 – strzelec wyborowy;

SW 20-D-64 – obsługa moździerza;

SW 20-D-70 – obsługa przyrządów pomiarowo – topograficznych;

SW 32-T-69 – obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej;

SW 38-B-61 – kucharz;

SW 38-T-62 – kierowca kat. B;

SW 38-T-64 – kierowca kat. C;

SW 38-T-65 – kierowca kat. C+E;

SW 38-T-72 – elektromechanik pojazdów mechanicznych;

SW 38-T-74 – mechanik pojazdów gąsiennicowych;

SW 38-T-83 – rusznikarz;

SW 40-H-61 – ratownik;

SW 54-D-61 – obsługa kancelarii.

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:

 • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,

 • świadectwo ukończenia szkoły,

 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,

 • zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),

 • CV,

 • zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.

Rozpoczęcie kwalifikacji: 4 września 2017 r. od godz. 08.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn – Koźle pod
nr. tel. 261-624-324 lub osobiście w pok. nr 19.JW 3391 Zamość, ul. Piłsudskiego 36 prowadzi w dniu 4 października 2017 r. o godz. 8.00 kwalifikacje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;

 • oświadczenie o niekaralności;

 •  dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji);

 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;

 • ubiór sportowy;

 • środki piśmiennicze.

Telefon kontaktowy z JW: 261 181 307

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-324


Jednostka Wojskowa 3430 Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze), ul. Osiedle Wojskowe 93 poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych na następujące stanowiska:

w korpusie oficerów:
- młodszego oficera (wychowawczego) - 1 stanowisko
    Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania na ww. stanowisko służbowe do zawodówej służby wojskowej.
    - Wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
    - Zaszeregowanie: STW: PPOR./POR., U:11/12;
    - Znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych
        na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji);

w korpusie podoficerów:
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 28-D-29/28-D-21 - 1 stanowisko
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 54-B-21/54-B-22 - 1 stanowisko
- podoficer sztabowy (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 54-C-21/99-Z-99 - 1 stanowisko
- kierownik kancelarii (sierż, st. sierż., mł. chor.) - SW 29-A-21 - 1 stanowisko

w korpusie szeregowych:
- fotogrametra (szer., st. szer.) - SW 30-A-66/99-Z-99 - 1 stanowisko.

Informacje można uzyskać w JW pod nr. telefonów: 261-887-372 i 261-887-380
oraz w WKU pod nr. tel. 261-624-323