Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje
 

 

INVICTUS GAMES 2018Uprzejmie informujemy, iż Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIAREWICZ wyraził zgodę na udział w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG). Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne - coroczne, w 2018 r. odbywające się w Sydney - Australia, w okresie pimiędzy 18 a 29 października.
Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.


Weterani Działań poza Granicami Państwa
 podstawowe informacje


Z dniem 30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego.
Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
•    misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
•    grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Jak uzyskać  Status WETERANA?

Należy wystąpić z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej  dołączając do niego następujące dokumenty:
1.    O przyznanie statusu weterana:
−    Zaświadczenie wydane przez:
•     dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
•    wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
−    Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
2.    O przyznanie statusu weterana poszkodowanego:
−    Zaświadczenie wydane przez:
•     dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
•    wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
−    Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
−    Protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.
−    Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem, który miał miejsce w czasie działań poza granicami państwa, lub chorobą nabytą w trakcie wykonywania zadań albo obowiązków służbowych w ramach działań, albo orzeczenie lekarza lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wydane do celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
−    Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek należy przesłać wraz z wymienionymi dokumentami na adres:


MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
 

Legitymacja potwierdzająca przyznanie statusu weterana zostanie wysłana pocztą w ciągu 60 dni od wydania decyzji.

Więcej informacji dotyczących ustawy o weteranach działań poza granicami kraju można uzyskać osobiście w pok. Nr 19 lub pod tel. 261-624-324 w WKU Kędzierzyn – Koźle.


Pomoc Psychologiczna
dla żołnierzy misji pokojowych i osób uprawnionych


Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Opolu uruchomiła psychologiczny punkt konsultacyjny dla żołnierzy-weteranów misji pokojowych i osób uprawnionych, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 15:00

Dane kontaktowe:
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Opolu
ul. Wróblewskiego 46
45-759 Opole
tel. (77) 449-61-13
tel. 261 626 113

 


CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 21 grudnia 2014r. przy ul. Puławskiego 6a w Warszawie rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa którego zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnieży poległych w misjach. Bliższe dane o działalności można uzyskać na stronie internetowej: https://www.centrum-weterana.mon.gov.pl.

 


 

SZANOWNI WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

W dniu Waszego święta przypadającego na dzień 29.05.2017 r. składam Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i pomyślności oraz sukcesów w życiu zawdoowym, osobistym i rodzinnym.
Dziękuję Wam za pełnioną służbę, ofiarność i poświęcenie w misjach poza granicami państwa.


Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Kędzierzynie-Koźlu