Strona Główna BIP Strona Główna
Historia
 

Rodowód Wojskowej Komendy Uzupełnień wywodzi się od Wojskowej Komendy Rejonowej w Koźlu powołanej do życia zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 2/MON z dnia 05.01.1952 r.. Siedziba Wojskowej Komendy Rejonowej mieściła się w Koźlu przy ul. Piastowskiej nr 26. Pierwszym Komendantem Wojskowej Komendy Rejonowej w Koźlu był kpt. Mikołaj KIEDRYS. Obowiązki swe pełnił od 01.03.1951 r. do 26.06.1953 r.. Administracyjnie Wojskowa Komenda Rejonowa swym zasięgiem obejmuje teren powiatów: Głubczyce, Koźle i Racibórz. Struktura organizacyjna to: Komendant i trzech kierowników Referatów tj.: Referat I – do spraw mobilizacji i administracji rezerw;  Referat II – do spraw poboru; Referat III – do spraw ewidencji rezerw oficerskich, oraz kancelaria. Na przestrzeni lat 1951 do 1965 występuje wiele zmian w zakresie podporządkowania i zasięgu działania WKR. Zmiany podyktowane są reformą administracyjną państwa. W tym okresie WKR jest podporządkowana: od dnia 17.12.1991 – Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej Katowice, a następnie  od dnia 01.01.1954 – Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej Opole. Powiaty Racibórz i Głubczyce zostają przekazane administracyjnie do nowo powstałej Wojskowej Komendy Rejonowej w Raciborzu, a przyjęty zostaje powiat Strzelce Opolskie z Wojskowej Komendy Rejonowej w Opolu.

Komendantami Wojskowej Komendy Rejonowej w Koźlu w tym okresie byli:

-      kpt. Mikołaj KIEDRYS                 - od 01.03.1951 – 26.06.1953

-      kpt. Zbigniew DZIUBAN               - od 26.06.1953 – 09.07.1955

-      por. Stefan ŚNIEŻEK                   - od 10.07.1955 – 17.08.1956

-      kpt. Edward DROBNICKI             - od 18.08.1956 – 01.12.1956

-      mjr  Leon OLIŃSKI                      - od 01.12.1956 – 01.03.1965

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w 1965 r. podyktowaną Decyzją Rady Państwa o reorganizacji administracji państwowej rozwiązano Wojskową Komendę Rejonową Koźle i powołano do życia Powiatowy Sztab Wojskowy z siedzibą w Koźlu przy ul. Piramowicza 32 (obecnie budynek Urzędu Miasta) z zasięgiem administrowania teren powiatu Koźle. Na Komendanta Powiatowego Sztabu Wojskowego zostaje wyznaczony
ppłk Paweł STECKI. Struktura PSzW przetrwała w niezmienionej formie do roku 1975. Wtedy to właśnie następują kolejne zmiany w podziale administracyjnym kraju i na m
ocy zarządzenie MON nr 37/MON z dnia 31.05.1975 r PSzW zostają Przekształcone w Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Komendantami Powiatowego Sztabu Wojskowego w tym okresie byli:

-      ppłk Paweł STECKI         - od 01.03.1965 – 10.08.1967;

-      ppłk Czesław GĄSOWSKI           - od 10.08.1967 – 29.12.1972;

-      ppłk Edward SOLENIEC  - od 23.01.1973 – 10.03.1975.

 

Nowo powstała Wojskowa Komenda Uzupełnień administracyjnie obejmuje 3 powiaty: Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle i  Strzelce Opolskie. Rozkazem personalnym Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu zostaje powołany ppłk Stefan WŁODARCZYK. Dnia 30.06.1975 r. ze struktury organizacyjnej WKU zostaje wyłączony Wydział Obrony Cywilnej (OC) i przekazany do Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle. W czerwcu 1978 r. z inicjatywy Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju (KOR-LOK) następuje rozbudowa budynku WKU. W latach 1991 – 2010 następują dalsze zmiany w zakresie terytorialnego zasięgu działania WKU. Aktualnie WKU swym zasięgiem działania obejmuje powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko – kozielski, prudnicki i strzelecki.

Komendantami Wojskowej Komendy Uzupełnień w tym okresie byli:

-      płk Stefan WŁODARCZYK                       - od 10.07.1975 – 21.07.1984;

-      płk   Antoni FALKOWSKI             - od 04.09.1984 – 22.02.2002;

-      ppłk Jerzy BAŃKOWSKI              - od 23.02.2002 – 28.08.2006;

-      mjr   Henryk WOŁOSZYN (cz.p.o)           - od 28.28.2006 – 26.04.2007.

-      ppłk Janusz WESOŁOWSKI      - od 14.05.2007 – 17.05.2017.

-      mjr Paweł HORWAT (cz.p.o)      - od 02.01.2017 - 06.04.2017.
-      mjr Jarosław KRZEMIŃSKI (cz.p.o)  - od 06.04.2017 - 02.05.2017 i 17.05.2017 - 31.05.2017.

      

Obecnie Komendantem WKU  w Kędzierzynie – Koźlu jest ppłk Andrzej MUDRAK