Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w WKU
 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie o naborze nr 31729 z dnia 06.08.2018 r.

 

OFERTY DO: 24.08.2018 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

DODATKOWE: ZASTĘPSTWO

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kędzierzyn-Koźle

 

 

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Komputer, urządzenia biurowe, praca na pierwszym piętrze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety

 

 

ZAKRES ZADAŃ:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

- zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
w szczególności szacowanie ryzyka,

- organizacja kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

- opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

- sprawowanie nadzoru nad pracą Kancelarii tajnej i jawnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiegu dokumentów w WKU,

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe

 • staż pracy: powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w administracji

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez SKW lub ABW

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • odporność na stres,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • zdolności kierownicze,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie
  doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie szkolenia specjalistycznego z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez SKW lub ABW

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu
  do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy złożyć do 24.08.2018 r.

 • decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Łukasiewicza 11

47 - 200 Kędzierzyn-Koźle

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 261-624-300

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 261-624-313

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 • Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH".

Wymagane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszym etapie rekrutacyjnym.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-624-301.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 31729 z dnia 06.08.2018r.

DATA OGŁOSZENIA: 06.08.2018r.
DATA WYNIKU: 04.09.2018r.
STATUS: koniec naboru

Nazwa stanowiska:

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Nazwa urzędu
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Kędzierzynie-Koźlu


Adres urzędu:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle


WYNIKI NABORU:

Oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.