Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w WKU
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie o naborze nr 22102 z dnia 09.02.2018r.

OFERTY DO: 28.02.2018r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

DODATKOWE: ZASTĘPSTWO

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kędzierzyn-Koźle

 

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Komputer, urządzenia biurowe, praca na parterze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety

 

ZAKRES ZADAŃ:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

- zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
w szczególności szacowanie ryzyka,

- organizacja kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

- opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

- sprawowanie nadzoru nad pracą Kancelarii tajnej i jawnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiegu dokumentów w WKU,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe

 • staż pracy: powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w administracji

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez SKW lub ABW

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • odporność na stres,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • zdolności kierownicze,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie
  doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie szkolenia specjalistycznego z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez SKW lub ABW

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu
  do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą
  o ochronie informacji niejawnych,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy złożyć do 28.02.2018 r.

 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Łukasiewicza 11

47 - 200 Kędzierzyn-Koźle


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH".

Wymagane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacyjnym.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-624-301.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


WYNIKI NABRORU OGŁOSZENIA NR 21413

Nazwa stanowiska:

starszy referent

Nazwa urzędu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Krzysztof PIECHA    Kędzierzyn-Koźle