Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w WKU
 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 24906 z dnia 31.03.2018r.

 

DATA OGŁOSZENIA: 31.03.2018r.

DATA WYNIKU: 13.04.2018r.

STATUS: koniec naboru

 

Nazwa stanowiska:

starszy referent

 

Nazwa urzędu

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

WYBRANE OSOBY:

Marcin SKARŻYŃSKI, zamieszkały w m. Kędzierzyn-KoźleInformacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 23390 z dnia 03.03.2018r.

 

DATA OGŁOSZENIA: 03.03.2018r.

DATA WYNIKU: 12.04.2018r.

STATUS: koniec naboru

 

Nazwa stanowiska:

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

Nazwa urzędu

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

WYNIKI NABORU:

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie o naborze nr 24906 z dnia 31.03.2018r.

 

OFERTY DO: 10.04.2018r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

starszy referent

 

w Wydziale Rekrutacji

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kędzierzyn-Koźle

 

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Komputer, urządzenia biurowe, praca na parterze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • udział w kwalifikacji wojskowej w roli przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień, sprawowanie nadzoru nad zakładaniem ewidencji wojskowej osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, przeznaczanie tych osób do służby wojskowej lub służby w OC,

 • rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej w tym do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy,

 • uaktualnianie ewidencji wojskowej osób zgłaszających się do WKU zainteresowanych pełnieniem ochotniczych form służby wojskowej w tym do zawodowej służby wojskowej oraz w nakazanych działach kartoteki w systemie informatycznym SPIRALA – ZINT,

 • osobiste wystawianie i wydawanie książeczek wojskowych dla osób, które stawały i nie stawały do kwalifikacji wojskowej,

 • promocja do ochotniczych form służby wojskowej w tym do NSR, służby przygotowawczej, zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej,

 • obsługa zorganizowanych doraźnie punktów informacyjnych do ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu OAP, UP, szkołami podczas obchodów świąt państwowych, patriotycznych, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę wykonywania zadań na danym stanowisku w celu prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania powierzonych obowiązków,

 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań i innych opracowań statystycznych Wydziału w celu sprawdzenia efektywności i prawidłowości funkcjonowania komórki organizacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie

 • staż pracy: powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej

 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

 • odporność na stres,

 • umiejętność obsługi komputera

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługiwania programu komputerowego SPIRALA-ZINT

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu

do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu

do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy złożyć do 10.04.2018 r.

 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Łukasiewicza 11

47 - 200 Kędzierzyn-Koźle

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA".

Wymagane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacyjnym.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-624-301.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 23771 z dnia 10.03.2018r.

 

DATA OGŁOSZENIA: 10.03.2018r.

DATA WYNIKU: 26.03.2018r.

STATUS: koniec naboru

 

Nazwa stanowiska:

 

starszy referent

 

Nazwa urzędu

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

WYBRANE OSOBY:

 

Natalia GAJ, zamieszkała w m. Oleszka

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie o naborze nr 23390 z dnia 03.03.2018 r.

 

OFERTY DO: 30.03.2018r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

DODATKOWE: ZASTĘPSTWO

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kędzierzyn-Koźle

 

 

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Łukasiewicza 11

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Komputer, urządzenia biurowe, praca na parterze budynku, brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanej toalety

 

 

ZAKRES ZADAŃ:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

- zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
są przetwarzane informacje niejawne,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
w szczególności szacowanie ryzyka,

- organizacja kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

- opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

- sprawowanie nadzoru nad pracą Kancelarii tajnej i jawnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiegu dokumentów w WKU,

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe

 • staż pracy: powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • odporność na stres,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • zdolności kierownicze,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”

 

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez SKW lub ABW

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie
  doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu
  do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą
  o ochronie informacji niejawnych,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
  w zakresie szkolenia specjalistycznego z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez SKW lub ABW

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy złożyć do 30.03.2018 r.

 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Łukasiewicza 11

47 - 200 Kędzierzyn-Koźle

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH".

Wymagane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacyjnym.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-624-301.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 22102 z dnia 2018-02-09

Nazwa stanowiska:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Nazwa urzędu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 47-200 Kędzierzyn-Koźle

 
Wyniki naboru:
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu